Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Bộ Giao thông thúc địa phương bàn giao mặt bằng 3 cao tốc Bắc – Nam trong tháng 8/2020
TIN DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

0972304362